Icons Icons

TKM är en 4000-årig effektiv, säker och naturlig form av sjukvård utan biverkningar.
TKM återställer balansen i din kropp.

Sjukdomar/obalanser som framgångsrikt behandlas med TKM:

 • Infertilietet – barnlöshet – upprepade missfall
 • Inför IVF
 • Menstruationsbesvär; dysmenorré, amenorré, PMS/PMDS
 • Gynekologiska sjukdomar; PCOS, endometrios m.m.
 • Klimakteriebesvär
 • Hormonella obalanser
 • Vård under havandeskapets 9 månader; illamående, foglossning m.m. samt postpartum vård; mjölkstockning m.m.
 • Urinvägsinfektioner
 • Stress – ångest – depression – hjärtklappning – sömnsvårigheter
 • Värk, inflammation och stelhet
 • Neurologiska problem såsom ansiktsförlamning, bältros och komplikationer efter stroke
 • Migrän och spänningshuvudvärk
 • Matsmältningsproblem, magkatarr, diarré och förstoppning, IBS, Crohns sjukdom
 • Trötthet, utbrändhet
 • Allergier, astma
 • Hudproblem såsom eksem och acne
 • Lungsjukdomar, återkommande förkylningar o infektioner
 • Ögonproblem
 • Öronproblem/tinnitus
 • Rök- och alkoholavvänjning         etc

Kontakta Hälsokällan om ni inte hittar era besvär i listan; info@halsokallan.eu eller mobil 070-573 94 79.

 

Med TKM och akupunktur kan man behandla såväl akuta som kroniska sjukdomstillstånd. Både känslomässiga och fysiska obalanser. TKM behandlar orsaken till sjukdomen liksom symtomen.

 

 

 

Behandlingsresultat

Efter behandling med akupunktur känner sig patienten ofta lugn och avslappnad. Vid ett enkelt akut problem, t.ex stel nacke kan det räcka med en behandling. De flesta problem kräver dock en serie på cirka tio behandlingar, en till två gånger i veckan. Ju längre tid man haft sjukdomen desto fler behandlingar kan krävas. Förändringar kan uppträda efter en behandling, men i regel krävs fyra till fem behandlingar innan effekt noteras. I vissa fall är resultatet av behandlingen bestående. I vissa fall kan patienten hållas smärtfri eller problemfri genom underhållande behandling t ex en gång per månad.

 

 

 

Diagnos

Den viktigaste komponenten för att uppnå bra behandlingsresultat är doktorns förmåga att göra en korrekt diagnos av patientens tillstånd. Denna förmåga skiljer en duktig doktor från en sämre.

TKM är en flertusen årig medicin och vid den tiden hade man inga blodprover eller instrument som doktorn kunde  förlita sig på utan man var tvungen att använda sig av andra verktyg. Dessa är:

1. Lyssna på patientens upplevelse av tillstånd och symtom.
2. Känna på patientens puls och andra delar där den inte mår bra.
3. Titta och betrakta patientens tunga och tillstånd.
4. Lukta – olika obalanser kan släppa ifrån sig olika dofter.

Vid vårt första möte lyssnar jag på vad du berättar om dina symptom och ställer frågor om ditt mående. Samtidigt utför jag en pulsdiagnos då jag känner på din puls på 6 olika områden längs dina handleder. Jag tittar även på din tunga och ställer en tungdiagnos. På det här sättet skapar jag mig en helhetssyn av ditt kroppstillstånd på många olika plan.

 

Den kinesiska medicinens olika behandlingsmetoder

Traditionell kinesisk medicin använder sig av ett antal behandlingsmetoder av vilka den vanligaste är behandling med olika örtmediciner, som bland annat tas fram genom avkok. Den i väst förmodligen mest kända metoden är däremot akupunktur. Det är en metod som innebär att man sticker in nålar på specifika områden/punkter längs meridianerna och på så sätt ska kunna behandla olika sjukdomstillstånd eller ge smärtlindring. Meridianerna kan även behandlas med koppning och/eller moxibustion men även med massage (Tuina). En annan viktig behandlingsmetod är den kinesiska kostterapin och Qigong – ett antal rörelse-tekniker för fysisk och mental träning.

Akupunktur & Moxa

Akupunktur balanserar kroppen genom att frigöra eventuella blockeringar och balansera Yin och Yang. Akupunktur ges genom att tunna, sterila nålar placeras på bestämda punkter längs kroppens meridianer

Läs mer

Örtmedicin

Örtmedicin är en av grundpelarna i TKM och i Kina är det örtmedicinen som är dominerande vid behandlingar när det gäller interna obalanser.

Läs mer

Koppning

Koppning är en del av TKM och har använts i flera årtusenden. Koppning ökar blodcirkulationen i musklerna och genom lederna samt har en stimulerande effekt på lymfcirkulationen.

Läs mer

Kostterapi - Kinesisk kostlära

”Den vardagliga kosten är den viktigaste medicinen. Genom att medvetet välja sin kost väljer man också önskade effekter” - Peter Torssell

Läs mer

Qigong

Qigong består av unika metoder för att träna kroppen, sinnet och andningen. Genom att förena rörelse, andning och koncentration stärks och balanseras livsenergin i hela kroppen..

Läs mer

 

Styrkan hos TKM  är helhetssynen och den individuellt anpassade behandlingen. I TKM är det viktigt att man ser till helheten; alla organsystem samspelar och påverkar varandra. Man skiljer inte på den mentala hälsan och den fysiska hälsan. Det också viktigt att förstå och ta hänsyn till, att vi människor påverkas av vår omgivningen som vi lever i, klimatet vi lever i, vad vi äter etc. TKM ser till alla dessa faktorer och till människors olikheter och anpassar därefter behandlingen individuellt efter det.

Historia

Arkeologiska fynd visar på medicinsk verksamhet så långt som ca 4000 år tillbaka men vissa experter hävdar att medicinen är ca 5000 år gammal. Detta gör den till ett av de äldsta och mest bevarade sjukvårdssystemen i världen. TKM är ett extremt sofistikerat, evidensbaserat system för medicin. Det är inte en ”folkmedicin” som det ibland kallas i väst, inte heller är det baserat på vidskepelse. I Kina har sjukhusen både avdelningar för TKM och västerländsk medicin där båda sjukvårdssystemen utövas sida vid sida.

TKM beskriver ett inre nätverk av meridianer som genomströmmas av en speciell frekvens av energi kallad Qi, enkelt översatt till livsenergi. Dessa meridianer står i förbindelse med inre organ, vävnader och agerar parallellt med övriga informations- och transportsystem som blodkärl, nerver, hormoner mm. Utmed meridianerna finns speciella områden, akupunkturpunkter där man kan påverka flödet av Qi samt reglera olika obalanser. Det finns ca 1000 akupunkturpunkter i kroppen.

Vissa av de traditionella filosofiska uppfattningarna stöds inte av modern vetenskaplig forskning, som föreställningarna om de kosmiska krafterna Yin och Yang eller om flödet av Qi, den enligt kinesiskt tänkande livgivande energin i kroppen och universum. Det har emellertid inte hindrat kinesiska läkare att göra metodiska studier och till exempel utveckla tämligen korrekta beskrivningar av ett antal sjukdomar och deras behandlingar.

Filosofi & praktik

Traditionell kinesisk medicin är holistisk och genomsyras av helhetstanken att kropp, själ och ande binds samman i ett energisystem och påverkar varandra. Alla processer och funktioner i människan sker i ett dynamiskt samspel och strävar efter att upprätthålla en inre balans. Samma energi som cirkulerar i universum cirkulerar i människan, djur och växter. Det finns en helhetssyn på människan som en varelse i ett större sammanhang i universum med sin placering mellan himmel och jord. Det tillhör den mänskliga tillvaron att vi ständigt ställs inför olika svårigheter och utmaningar – inom oss själva eller från vår omgivning. Dessa påfrestningar eller påverkan från miljö och kost kan försätta oss i obalans och resultatet blir att vi inte mår bra. Det kan vara en vag känsla, som inte den västerländska sjukvården kan ge förklaring till, en lätt funktionsstörning eller om det får fortgå länge – en manifesterad sjukdom. Obalansen kan ligga på de olika nivåer som vi som varelser av naturen har; kroppslig, själslig och andlig. För att vi ska känna oss som hela, lyckliga människor behöver alla nivåerna fungera i harmoni med varandra.

Strävan efter harmoni

Traditionell kinesisk medicin präglas – liksom de dominerande filosofiska riktningarna i Kina – av strävan efter harmoni. Daoisterna fokuserar i huvudsak på förhållandena mellan människan och naturen medan konfucianerna främst ägnar sig åt relationerna människor emellan, i familjen och i samhället.

De traditionella läkarna ser till harmonin i kroppen och strävar efter att återställa den när kroppen kommer ur balans. Sjukdomar ses således främst som störningar av harmonin och balansen mellan olika krafter i kroppen. Därför är det naturligt för kinesiska läkare att söka orsaken till den rubbning av balansen som tänks ligga bakom. Sjukdomar kan till exempel orsakas av en obalans mellan de kosmiska krafterna Yin och Yang. De kan också bero på störningar i det naturliga flödet av Qi – det energiflöde som enligt kinesisk tradition tänks uppfylla allt, från den enskilda kroppen till hela universum.

 

”Det är viktigt att vi förblir i kontakt med den Traditionella Kinesiska Medicinens rötter. Vi befinner oss i en tid då världen verkligen behöver en hälsosam filosofi som inte är separerad från samhällets hälsa eller vår planet, Jordens hälsa. Vi behöver leva i samklang med naturen och vi behöver finna ett sätt att ”Nära Livet”, Yang Shen, som inkluderar dieten, livsstilen, reglering av våra känslor, moralisk kultivering och att leva i harmoni med naturen/universum etc.”

 

 

 

 

 

Det idealiska är att lösa obalanser innan de manifesteras som en allvarlig sjukdom; Zhi Wei Bing 治未病 – ” Att behandla sjukdomar innan de uppstår”, och att uppnå en högre standard för hälsa.

Detta uttryck nämndes ursprungligen i Huangdi Neijing – Den gula kejsarens inre klassiker (206 BCE–220 CE). Den bästa läkaren försöker bota en inte helt manifesterad sjukdom, medan symtomen fortfarande är oklara. TKM utvecklades ur den filosofin att, genom att återupprätta den ursprungliga harmonin i kropp, sinne och ande, så behandlar man obalanser samt förhindrar att sjukdomar utvecklas


 

Traditionell Kinesisk Medicin idag

TKM har utvecklats över några årtusenden av dokumenterade, vetenskapliga och praktiska försök, men även misstag, på miljontals människor i olika klimat. Den stora utmaningen att bevisa effekten av akupunktur och TKM i västerländska kliniska prövningar beror inte på bristande logik eller bevis. Den viktigaste frågan är att TKM är holistisk, TKM ser till hela bilden hos patienten. Vad har patienten för kostvanor? Vad har patienten för konstitution, livsstil? Man ser till klimatet etc. Allt detta är relevanta faktorer som påverkar människan och därmed diagnostiseringen och behandlingen av t.ex. en enkel huvudvärk.

I dagens Kina existerar modern ”västerländsk” medicin tillsammans med traditionell kinesisk medicin och de två verkar i stort leva i harmoni med varandra. Enligt den brittiske professorn Therese Hesketh är Kina idag det enda land där traditionell medicin används tillsammans med västerländsk på alla nivåer inom sjukvården.

Dagens kinesiska läkare är utbildade i både västerländsk medicin och traditionell kinesisk och ser de båda systemen som kompletterande. Medan den västerländska används mot mer akuta åkommor och livshotande sjukdomar används traditionell kinesisk medicin ofta för förebyggande, rehabiliterande och mot kroniska sjukdomar.

Samverkan mellan de två grenarna är omfattande och traditionella läkare ordinerar ofta en kombination av traditionella och västerländska mediciner.

 

Idag fortgår forskningen och utvecklingen av Kinesisk medicin för behandlingar av nya sjukdomar som uppkommer. T.ex vid utbrottet av SARS i Kina fanns ingen antiboitika att tillgå utan man  tillämpade istället kinesisk örtmedicin med bevisad god effekt!
2015 tilldelades professor Tu Youyou Nobelpriset i medicin för sin upptäckt att örtmedicinen artemisinin botar Malaria.  Moderna malariamediciner är baserade på detta extrakt av kinesisk örtmedicin, vilket varit dokumenterat i Kinas läkemedelsarkiv sedan många hundratals år!

Västerländsk eller kinesisk?

En skillnad mellan västerländsk och traditionell kinesisk medicin är att den västerländska traditionellt varit mer mekanisk i dess synsätt. Förenklat kan man säga att den mänskliga kroppen betraktas som en maskin med dess olika delar. En bilmotor som inte fungerar på grund av en trasig packning blir hel igen om man byter ut packningen. En kropp får också problem om ett organ, exmpelvis hjärtklaffar, inte fungerar som det ska; om man reparerar eller byter ut det blir kroppen hel igen. Men frågan är om man inte också bör titta på vad som fick organet att sluta fungera?

Inom traditionell kinesisk medicin ser man på kroppen – eller snarare människan – som en helhet i vilken de olika organen ska vara i balans och fungera harmoniskt. Dessutom ska människan vara i harmoni med naturen, med kosmos. Vid diagnoser tar man hänsyn till fler symptom än vad som är brukligt inom västerländsk medicin. Därmed får man ofta också en mer komplex bild av patienten.

Inom västerländsk medicin kan t.ex. en grupp patienter med likartade symptom bli diagnostiserade som lidande av samma sjukdom och därmed ordinerad samma behandling. En traditionell kinesisk läkare skulle kanske i samma grupp upptäcka flera olika subtilare symptom hos var och en av patienterna. Diagnosen skulle därmed bli olika för var och en och följaktligen även de ordinerade behandlingarna.

Att se hälsoproblemen från både västerländskt och kinesiskt perspektiv är viktigt. Hälsokällan kompletterar kinesisk diagnos med den västerländska diagnosen som din vanliga läkare ger dig på sjukhuset. Kombinationen västerländsk och kinesisk medicin brukar ge goda resultat!

 

Den västerländska läkevetenskapen är överlägsen när det gäller att behandla akuta sjukdomar eller allvarliga skador. Traditionell kinesisk läkekonst kan bota en hel del sjukdomar som den västerländska läkekonsten inte kan. Traditionell läkekonst är bäst på att behandla kroniska sjukdomar, hjärtproblem, invärtes sjukdomar och gynekologiska åkommor. Men den är långsam. Det är många som inte har tålamod nog i dag…

Ye Peigong, läkare

 

 

 

TKM är en effektiv, säker och naturlig form av sjukvård utan biverkningar. Den är holistisk och genomsyras av helhetstanken att kropp, själ och ande binds samman i ett energisystem och påverkar varandra. Alla processer och funktioner i människan sker i ett dynamiskt samspel och strävar efter att upprätthålla en inre balans.

In the Western world, medical science, by definition, is a science. But Chinese medicine is an art. (Joseph S. Wu)